Reklamační řád

Reklamační řád

Kupující má právo nepoužité zboží v originálním obalu vrátit prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. K vrácenému zboží je kupující povinen přiložit originál účtenky a doklady spojené s dodávkou zboží zejména záruční list a dodací list. Vrácení kupní částky se v takovém případě provádí po kontrole vráceného zboží a to bankovním převodem na účet kupujícího. Od částky za vrácené zboží si prodávající odečítá částku vynaloženou na dodání zboží kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky. Pokud byla zaplacena kupní částka nebo její část, bude taková částka kupujícímu vyplacena do 14 dnů od data potvrzení dobropisu (daňového dokladu) objednavatelem a to výlučně bankovním převodem na účet kupujícího.

Na krmivo se poskytuje záruka 1 rok, na ostatní zboží 2 roky. Záruka se vztahuje na vady způsobené vadou materiálu či chybou výroby.

Všechny výrobky jsou řádně testovány a shledány vyhovujícími z hlediska bezpečnosti, funkčnosti a nezávadnosti materiálu.

Kupující je povinen vždy při převzetí zboží zkontrolovat, zda předměty dodávky nenesou známky poškození popř. není poškozen přepravní obal. Pokud je zboží nebo obal poškozený, není kupující oprávněn zboží přijmout a je povinen sepsat s prodejcem nebo přepravcem zápis o poškození zásilky a musí neprodleně informovat odesílatele (prodejce) buď písemně nebo e-mailem.

Reklamované závady lze uplatnit:

  • e-mailem
  • telefonicky
  • písemně: Tomáš Jahelka 1.máje 348 Luka nad Jihlavou 58822  +420775202702

Pokud je zboží reklamováno písemně, musí oznámení obsahovat: jméno a příjmení toho kdo zboží reklamuje, adresu bydliště, tel.spojení nebo e-mail a popis reklamované závady.

Po obdržení oznámení o reklamaci vystaví prodejce kupujícímu potvrzení o doručení oznámení a bude rozhodnuto o dalším postupu ve věci reklamace.

Podmínky pro úspěšné vyřízení reklamace:

  • zboží dodané k reklamaci musí být čisté
  • musí být předložen doklad o nabytí reklamované věci
  • musí být předložen záruční list pokud byl součástí zakoupeného výrobku
  • výrobek musí být používán výhradně k tomu účelu, pro který byl vyroben

VzorovyFormularRroOdstoupeniOdSmlouvy

Zpět do obchodu